Spole?nost 2 SAFE 4 U s.r.o. nabízí svým klient?m kompletní služby spojené s po?ádáním jakýchkoliv spole?enských a kulturních akcí.

zabezpe?ení krádeží v retailových obchodech

- spole?nost 2SAFE4U se postupem ?asu za?ala specializovat na systematické zajišt?ní prevence proti drobným i organizovaným krádežím. K dosažení tohoto cíle má naše spole?nost vyvyinuté systémové procesy, na kterých celý proces úsp?šného odhalení zlod?j? založen.

po?adatelská služba

- zajistíme klidný a ni?ím nerušený pr?b?h Vámi po?ádané akce

festivalová SECURITY

- kompletní zajišt?ní ostrahy venkovních i vnit?ních produkcí

požární ochrana

- našim klient?m zajistíme hlídku požární ochrany spl?ující veškeré zákonem p?edepsané normy

zdravotnická služba

- nabízíme zajišt?ní proškolené zdravotnické hlídky

profesionální hostesing

- zajistíme hostesky na pr?b?h celé Vaší akce

ostraha objekt?

- zajišt?ní objektu p?ed p?ípadnými necht?nými návšt?vníky pomocí hlídky fyzické ostrahy, nebo kamerového systému

ostraha osob

- našim klient?m nabízíme diskrétní osobní doprovod na spole?enské i jiné akce, v?etn? zajišt?ní dopravy.

exhibi?ní vystoupení

- vystoupení mistr? bojových um?ní

Bezpe?nostní služba v retailových obchodech

Spole?nost 2SAFE4U se postupem ?asu za?ala specializovat na systematické zajišt?ní prevence proti b?žným i organizovaným krádežím v retailových obchodech. K dosažení tohoto cíle má naše spole?nost vyvyinuté systémové procesy, na jejichž dodržování dohlíží seniorní detektiv s mnohaletou zkušeností. Práv? na dodržování t?chto úkon? je celý proces úsp?šného odhalování kriminality založen. Za úsp?šnost naší práce hovo?í spokojenost našich klient? a jejich reference.

 

Po?adatelská služba

?lenové naší bezpe?nostní agentury Vám pomohou se zajišt?ním Vámi po?ádané akce. Zajistíme klidný a ni?ím a nikým nerušený pr?b?h celé akce. ?lenové našeho týmu jsou oble?ení dle charakteru akce. Všichni naši zam?stnanci se pr?b?žn? vzd?lávají v oblasti právních p?edpis?, pokro?ilé spole?enské etikety, první pomoci a v neposlední ?ad? ?ešení krizových situací. Po?adatelská služba se využívá v p?ípadech, kdy je na akci pot?eba externí zajišt?ní po?ádku. Pomoc p?i po?ádání maturitních ples?, festival?, koncert? hudebních skupin, ve?írk? a mnoha dalších spole?enských akcích.

Festivalová SECURITY

Vypracujeme Vám návrh, za ú?elem zajišt?ní ostrahy, po?adatelské služby a hladkého pr?b?hu akce. Poradíme a asistujeme p?i p?íprav? akce. Zajistíme bezúhonný a profesionální ve stejnokrojích dle charakteru akce.
Zabezpe?íme prostor konání akce proti vstupu nevyžádaných osob. P?evezmeme povinnosti komunikace s orgány státní správy a složkami integrovaného záchranného systému p?i spolupráci na ?ešení vzniklých situací. Neprodlen? Vás informujeme o zp?sobu jejich ?ešení v návaznosti na koordinaci s našimi službami.

 

Zajišt?ní služeb security koordinátor? masových akcí

SECURITY koordinátorem je vždy osoba speciáln? vyškolená ke zvládání krizových moment?, ?ízení skupiny lidí a p?edvídání komplikovaných situací. Koordinátor je vždy odlišen od zbývajících ?len? týmu, což mimo jiné napomáhá k jeho snadné identifikaci po?adatelem akce.

?innost SECURITY koordinátora p?ed zahájením akce spo?ívá v identifikaci problémových míst i situací a v následném návrhu jejich ?ešení. Koordinátor p?ed za?átkem samotné akce kontroluje plán pr?b?hu akce a zajiš?uje rozmíst?ní jednotlivých ?len? týmu v objektu. Mezi další nezbytné ?innosti SECURITY koordinátora pat?í vytipování a zajišt?ní p?íjezdových cest k pódiu, parkovišti, salónku nebo šatnám, kontrola zajišt?ní pódia (funk?nost zábran, dostate?ný odstup od pódia, vhodné zátarasy, stabilita pódia atd.) Dále pak ozna?ení prostoru informativními ozna?eními a výstražnými páskami.

B?hem konání akce dohlíží koordinátor na efektivní rozmíst?ní ?len? služby, zástupc? první pomoci i hlídek preventivní požární ochrany. Má na starosti koordinaci po?adatelských složek p?i vstupu divák?, dohled nad personálem b?hem konání akce a jeho efektivní využití v souladu s aktuálními pot?ebami po?adatele. Mezi jeho povinnosti spadá také p?ípadná komunikace se státním bezpe?nostními, zdravotními a záchrannými složkami.

Po ukon?ení akce koordinátor dohlíží na bezproblémové opušt?ní objektu návšt?vníky i samotnými ú?inkujícími, kontroluje, zda je areál vylidn?n a následn? p?edává sv??ený prostor objednateli. Po ukon?ení akce koordinátor podepisuje spolu s objednatelem p?edávací protokol a informuje objednatele o všech vzniklých situacích. Koordinátor slouží jako hlavní kontaktní osoba pro komunikaci s týmem ze strany samotného objednatele i dalších po?adateli pov??ených osob.

 

Požární ochrana

Hlídka požární ochrany (PO) je složena nej?ast?ji ze t?í ?len? (po?et závisí na charakteru po?ádané akce a po?tu návšt?vník?). Velitel požární hlídky provádí zápis do požární knihy a má na starosti zajišt?ní volných únikových východ?, hasicích p?ístroj? a veškerých ?inností spjatých s bezpe?ím na dané akci. Dle zákona ?. 133/1985 Sb. o požární ochran? a n?j navazující vyhlášce ?. 2/2004 kraj? upravujících 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona ?. 133/1985 Sb., o požární ochran? je povinností po?adatele z?ídit hlídku PO na akcících s ú?astí více než 200 osob. Hlídka požární ochrany musí spl?ovat zákonem stanovené požadavky o kvalifikaci.

Zdravotní hlídka

Na akcích jejichž charakter vyžaduje vn?jší zajišt?ní zdravotní hlídky, ?i první pomoci, Vám naše spole?nost zajistí léka?ský dohled proškolené zdravotní hlídky. Dále nabízíme možnost proškolení Vašich po?adatel?, zam?stnanc? v oblasti první pomci za využití moderních p?ístup?.

Ostraha objekt?

Kompletní služby spojené s fyzickou ostrahou objekt? (sklady, vrátnice, hotely, no?ní hlídání a mnoho dalších). Naše spole?nost zajistí hlídku fyzické ostrahy, která se postará o bezpe?nost celého Vašeho areálu.

Ochrana osob

Svým klient? nabízíme osobní doprovod na jakékoliv spole?enské, kulturní a jiné akce, jenž zajistí kompletní bezpe?ení našeho klienta. Sou?ástí nabídky osobní ochrany jsou i služby spojené s osobní p?epravou klient? na akce i zp?t.

Exhibi?ní vystoupení

Vystoupení škol bojových um?ní pod vedením mistr? sv?ta. Na našich exkluzivních vystoupeních uvidíte tradi?ní formy kung – fu, kickboxu a mnoha dalších. Vystoupení jsou formou divácky atraktivních krátkých vstup? spojených s p?erážením ho?ících panel? a velkého množství dalších zajímavostí. Délka, charakter a nápl? závisí pouze na požadavku klienta.