O spole?nosti

Spole?nost 2SAFE4U s.r.o. vznikla jako agentura realizující zajišt?ní po?ádku na kulturních a spole?enských akcí všeho druhu. Ve svých za?átcích se specializovala p?edevším na zajiš?ování fyzické bezpe?nosti na plesech, ve?írcích, výstavách, koncertech, open-air festivalech a akcích obdobného charakteru. Postupn? jsme však objevili velkou mezeru na trhu bezpe?nostních služeb. Tato mezera spo?ívá v samotné kvalit? zajiš?ování bezpe?nosti a eliminiaci krádeží v retailových obchodech a objektech. Poda?ilo nám vytvo?it tým prvot?ídních detektiv? s mnohaletou zkušeností a na základ? jejich zkušeností vyvinout systémové procesy na nichž a na jejich dodržování je založen celý úsp?ch naší spole?nosti. Za naše úsp?chy nejvíce hovo?í spokojenost našich klient? a doažené výsledky. Vaše bezpe?í a bezpe?í Vašeho zboží je proto zaru?eno v té nejvyšší možné mí?e. Za to ru?íme svým jménem a naší pov?stí.

Ochranka i ostraha objekt? to vše je spole?nost 2 SAFE 4 U s.r.o.

Mezi hlavní cíle bezpe?nostní agentury 2SAFE4U s.r.o. pat?í poskytování t?ch nejkvalitn?jších bezpe?nostních služeb a služeb spojených s vn?jším zajišt?ním bezpe?nosti - SECURITY. Naprostou samoz?ejmostí je profesionalita, kompletní servis, slušné jednání, diskrétnost a flexibilita všech zam?stnanc?. Naše spole?nost si zakládá na efektivním, zodpov?dném a p?átelském personálu. V??íme, že práv? tyto p?ednosti Vám ušet?í nemalé ?asové i finan?ní prost?edky p?i realizaci Vaší akce.

Spole?nost 2SAFE4U Vám zajistí:

 • Ostrahu obchod? a objekt?
 • Po?adatelské služby
 • Festivalová SECURITY
 • Služby požární ochrany
 • Zdravotnické služby
 • Hostesing
 • Exkluzivních vystoupení na Vámi po?ádané akci
 • V.I.P. p?eprava (svatby, spole?enské akce)
 • Zdvo?ilý, diplomatický a spolehlivý personál p?i V.I.P. akcích
 • Profesionáln? vycvi?ená po?adatelská služba p?i masových akcích
 • Proškolený a diskrétní personál pro zákulisní prostory
 • Spolehlivý personál pro ostrahu parkoviš?, budov a areál?
 • Kvalifikované koordinátory vyškolené pro po?ádání masových akcí
 • Ostraha byt? a hotelových komplex?

ETICKÝ KODEX SPOLE?NOSTI 2SAFE4U s.r.o.

 

1. Budu jednat vždy spravedliv? a ?estn? nejen ve vztahu k zákazník?m, ale i ke svým koleg?m z týmu 2SAFE4U.

2. Jednání s obchodními partnery, jejich zam?stnanci i zam?stnanci 2SAFE4U budou vedena ?estn?, korektn? a zdvo?ile.

3. K ?ešení sv??eného úkolu budu p?istupovat vždy s maximální profesionalitou a flexibilitou.

4. Vždy reprezentuji naši spole?nost tak, abych zachoval a podpo?il její dobré jméno.

5. P?i výkonu své práce se budu d?razn? ?ídit profesními standardy v souladu se zákony platnými na daném území.

6. Budu dodržovat firemní standard ustrojenosti a má uniforma bude vždy upravena.

7. V psané i slovní komunikaci se vyvaruji jakýchkoliv vulgárních ?i jinak neprofesionálních projev?.

8. P?ípadné spory v rozdílnosti názor? budu vždy ?ešit v?cn?, otev?en? a maximáln? kultivovan?.

9. Chovám se loajáln? v??i svým spolupracovník?m, klientovi a celé spole?nosti 2SAFE4U.

10. Ve svých postojích vždy nesouhlasn? vystoupím proti drogám, úplatká?ství, korupci a dalším kriminálním jev?m.

11. Vždy dodržím ml?enlivost o interních záležitostech spole?nosti i našem klientovi. V rámci internetových sociálních sítí nebudu vystupovat proti svému zam?stnavateli ani zákazníkovi, nap?íklad formou komentá?? ?i zve?ej?ováním fakt? a fotografií.

12. Nep?ipustím jednání, které by jakkoli poškodilo dobré jméno naší spole?nosti i dobré jméno našeho klienta, ohrozilo hospodá?ský r?st a negativn? p?sobilo na spole?enské prost?edí, ve kterém p?sobí naše spole?nost.

13. Stejn? jako naše spole?nosti jednám vždy v souladu se zákonem, tedy nepodporuji, neú?astním se a tvrd? odmítám jakékoli korup?ní jednání p?i získávání zakázek.

14. Podporuji etický kodex spole?nosti 2SAFE4U