Partne?i

?eský svaz kickboxu

?eský svaz kickboxu byl založen v roce 2010, aby organiza?n? zast?ešil, rozvíjel a podporoval ?innost sdružených klub? v oblasti bojových sport?, zejména pak amatérského kickboxu. ?SK je ?lenem a jediným uznaným zástupcem za ?R ve sv?tové kickboxerské asociaci WTKA (World Traditional Kickboxing Association).

 

Kickbox klub KosaGym Praha

Kosagym je škola se zam??ením na všechny sm?ry, které z kickboxu vzešly (semicontact, lightcontact, fullcontact, lowkick, aero kickboxing). Nabízí nejen závodní, ale i rekrea?ní pojetí sportu pod vedením profesionálních trenér? Mgr. Pavla Dvorš?íka a Mgr. Petra Kotíka. Oba trené?i pat?í ke špi?ce kickboxu v ?echách a jsou n?kolikanásobnými mistry sv?ta. P?i tréninkových hodinách se snaží své zkušenosti p?edávat dál, jak d?tem, tak i dosp?lým, bez ohledu na pohlaví.

Wu – shu Peh?imov

Náplní ?innosti oddílu je p?edevším výuka a ší?ení bojových um?ní (wu-shu, kickbox, ju-jitsu, krav maga…) mezi širokou ve?ejnost. Hlavní zam??ení našich aktivit je na mládež. Snažíme se v našich studentech vyp?stovat pevnou v?li, vzájemný respekt a úctu, nebo? tyto v?ci s bojovými um?ními úzce souvisí. Pro naše žáky po?ádáme r?zné oddílové akce (táboráky, oslavy, seminá?e, tréninkové kempy). Po?ádáme ale i akce pro ve?ejnost, jako jsou nap?. seminá?e sebeobrany a taijiquan.

Gauner Boxing Pelh?imov

Jsme sportovní klub zam??ený na BOX, KICKBOX a CROSSFIT. Jsme nejv?tší a nejúsp?šn?jší klub na Vyso?in?. Tréninky probíhají pod vedením mistra ?eské republiky Martina Borka. Box (d?íve také rohování) je bojový sport, p?i kterém se dva protivníci snaží navzájem knokautovat za použití pravidly povolených úder? p?stmi.

?eský svaz kickboxu

?eský Svaz Kickboxu byl založen s cílem sjednotit a organiza?n? zast?ešit sportovní ?innost jednotlivých t?lovýchovných jednot a sportovních klub? v oblasti bojových sport?. Hlavním zájmem ?SK je zajistit kvalitní sportovní reprezentaci ?R na mezinárodním poli ve zmi?ované oblasti bojových sport?, hájit zájmy sdružených subjekt? a budovat sportovní, tréninkové a organiza?ní zázemí vhodné pro výchovu mladých talentovaných sportovc?.

STATUS Stavební a.s.

Spole?nost Status stavební a.s. provádí a zajiš?uje generální dodávky veškerých stavebních prací spolu se všemi p?íbuznými obory nutnými pro kompletní výstavbu, rekonstrukce, opravy a také projek?ní práce

CZECHVISION Holding, a.s.

Spole?nost CZECHVISION Holding, a.s. realizuje vlastní vývoj v oblasti bezpilotních systém?. Naším cílem jsou komplexní a ucelená ?ešení pro jakékoliv aplikace. Po?átkem roku 2013 naše spole?nost vyvinula MINI bezpilotní systém SAE – 017 s bohatou kamerovou výbavou, který uvedla na trh, zejména pro státní správu. Sou?asn? v letošním roce jsme zahájili vývoj bezpilotního systému SAE – 021, který bude realizován pro podstatn? náro?n?jší aplikace, uvedení do provozu p?edpokládáme koncem roku 2014

HLAVNÍ AKTIVITY:

  • letecký pr?mysl (bezpilotní systémy) – vlastní vývoj, výroba, prodej
  • letecké práce, monitorování, snímkování, m??ení a pod.
  • optoelektrické p?ístroje WESCAM pro letecký pr?mysl
  • vývoj, výroba a prodej softwarové a hardwarové vybavení pro UAV
  • aktivní zapojení do ?innosti v AVBS ?eská republika a UVS
  • p?íprava projektu Intelligent Technology Unmanned Systems

VEDLEJŠÍ AKTIVITY:

  • profesionální zabezpe?ovací a kamerové systémy
  • celosv?tové zastoupení na bezdrátové systémy SIKLU Izrael
  • stavební ?innost – zam??ení na obor zem?d?lství a pr?mysl
  • podpora obnovitelných zdroj? energie - bioplynové stanice – BGS