Naše reference

Peek & Cloppenburg - OC Arkády Praha - OC Chodov Praha - OC Nová Karolína Ostrava

Lékárna Václavské nám?stí – Vodi?kova

 

                        

Lékárna Hlavní nádraží Praha 

                             

 

Vážený pane inženýre,

d?kuji vám za dosavadní spolupráci v ostraze lékáren Vodi?kova a Hlavní nádraží. Je i vaší zásluhou, že zmizelé zboží z regál? bez zaplacení bylo v minimální mí?e. Vaši zam?stnanci hájili nejen zboží, ale ob?as i bezpe?nost personálu vlastním t?lem. Doslova. Agresivní profesionální zlod?ji se nezastaví ani p?ed fyzickým napadením. Díky vám se personál nebál chodit do práce.

Vaše flexibilita p?izp?sobit se ob?as m?nícím se otevíracím hodinám lékáren byla vždy okamžitá. Profesionální vystupování vašich zam?stnanc? p?isp?lo nemalou m?rou ke spokojenosti našich kupujících klient?. P?átelský vztah se zam?stnanci lékáren se odrazil i na spokojené atmosfé?e na pracovišti.

V dnešní dob? neosobního „?ízení shora“ velmi oce?uji vaši osobní ú?ast na pracovních sch?zkách a vᚠzájem vždy nalézt optimální ?ešení.

 P?eji hodn? úsp?ch? v získávání dalších spokojených klient? p?i poskytování vašeho servisu. 

V Praze dne 15.3.2015

za Pharma 2, a.s.

Alena Šefrová – ?len p?edstavenstva

 AC SPARTA PRAHA - Inpos 

BENU LÉKÁRNA - OC ?ERNÝ MOST

RADIOPALÁC - Praha, Vinohrady 

KULTURNÍ ZA?ÍZENÍ DOMOVINA - PRAHA 7

VNITROBLOCK - PRAHA HOLEŠOVICECZECH INN HOSTEL - PRAHA 2KULTURNÍ SPORTOVNA - RADLICKÁ (MUSIC CLUB)

HOSTEL HOMER - PRAHA 1

TERMAX MUSIC CLUB - Praha 2

INTERNATIONALE JOB MESSE MEDIZIN UND GESUNDHEIT/TSCHECHIEN
                                                                        

 

Vážen pane ing. Karle, 
Vaše spole?nost 2 Safe 4 U s.r.o. a Vᚠtým se na našich 5.Mezinárodních JOB dnech léka?ství a zdraví starala o celkovou bezpe?nost a bezproblémový chod celé akce. O?ekávali jsme od Vaší spole?nosti spolehlivost a perfektní vystupování p?i zajišt?ní bezpe?nosti akce a také p?i provád?ní kontroly návšt?vník? p?i vstupu na veletrh. Veškerá naše o?ekávání jste splnili a to k naší naprosté spokojenosti.
Velice nás také pot?šilo, že jste se naší akce jako majitel spole?nosti 2 Safe 4 U osobn?  zú?astnil a práci Vašich spolupracovník? na míst? kontroloval.
Zcela ur?it? Vašich služeb na naší další akci využijeme.

S p?átelskými pozdravy, 

Randolf T. Kunert (Geschäftsführer und Generalmanager)

 

9.11.2012 – The voices of Iron Maiden, Poutník Fest vedoucí odboru kultury
                                                                                                

Kulturní za?ízení m?sta Pelh?imova, p.o. je po?adatelem akcí r?zných žánr?, již podruhé si vybrala Spole?nost 2 SAFE 4 U s.r.o. jako bezpe?nostní službu. Poprvé to bylo v kv?tnu na POUTNÍKfest a nyní na koncert v KD Máj Pelh?imov LEGENDARY VOICES OF IRON MAIDEN – BLAZE BAYLEY A PAUL DI´ANNO. Spole?nost 2 SAFE 4 U s.r.o. se v obou p?ípadech p?istoupila k akci zodpov?dn?, profesionáln? a pokud vznikly n?jaké problémy, byly ihned na míst? vy?ešeny. S jejich službou jsme byli spokojeni, jak p?i domlouvání podmínek akce, tak p?i samotné akci (aktivní p?ístup, vst?ícnost, p?íjemné vystupování, profesionalita, komunikace … ) a m?žeme ji doporu?it i ostatním po?adatel?m.
Vlasta Vl?ková - vedoucí odboru kultury M?sta Pelh?imova

18.8.2012 – Pokoutní Festival hlavní organizátor: Daniel Pytlík

Díky zajímavému programu letošního Pokoutního festivalu se nám op?t poda?ilo výrazn? rozší?it ?ady návšt?vník?. Nᚠmultižánrový festival je zam??en také na rockovou hudbu ve svých tvrdších polohách, proto již nelze opomenout spolehlivou ochranu pro všechny zú?astn?né. Agentura 2SAFE4U, tuto úlohu zodpov?dn? p?evzala a svým dílem p?isp?la k bezproblémovému a klidnému pr?b?hu akce. Na p?íští ro(c)k s vámi op?t po?ítám!

7.7.2012 – Festival Pacovský poledník
                                   Ing. Jana Hrušková, Mgr. Leona Stejskalová, o.s. Dobromysl

Festival Pacovský poledník svou dramaturgií má charakter pohodové akce, p?esto jsme letos navázali poprvé spolupráci s bezpe?nostní agenturou. B?hem celodenního programu nebylo pot?eba dramatických zásah?, nevid?li jsme tedy muže p?ímo v akci. Jejich profesionální p?ístup však budil respekt, a p?isp?l tak k poklidnému pr?b?hu akce. Dále oce?ujeme samostatnost, schopnost improvizace, kreativitu a p?íjemné vystupování. Tuto agenturu m?žeme po?adatel?m v?ele doporu?it.

9.11.2012 Výro?í židovského památníku Dr. Michal Arend, Oberrohrdorf, Švýcarsko

Bezpe?nostní agentura 2SAFE4U s.r.o. zajiš?ovala ochranu a po?adatelskou službu na kulturní akci k p?íležitosti 15. výro?í židovského památníku v obci ?ernovice u Tábora. Byl jsem velmi spokojen jak s jejich službami, tak s jednáním i vystupováním zam?stnanc? a mohu proto tuto agenturu doporu?it i ostatním po?adatel?m.

9.12.2011 - Ples Absolvent? Radek Jirk?

Jsem hlavním organizátorem Plesu absolvent? a po špatných zkušenostech s jinými bezpe?nostními agenturami z p?edchozích let jsem zvolil agenturu 2safe4u. Jejich naprostá profesionalita, p?íjemné vystupování, vynikající komunikace a domluva a v neposlední ?ad? odpovídající cena za poskytnuté služby m? pln? p?esv?d?ili, že s touto spole?ností budu spolupracovat i v p?íštích letech.

Maturitní ples SPŠ a SOU Pelh?imov Daniel Nohejl

2SAFE4U jsme si vybrali pro pomoc p?i maturitním plese st?ední školy. Ze strany jednatele firmy bylo solidní jednání po celou dobu spolupráce. Cena za poskytnutou službu byla p?ímo úm?rná vykonané práci a nezdála se nám nijak p?edražená. ?innost byla odvedena bez jediného nedorozum?ní a celý ples prob?hl bez komplikací. Ochranka dorazila na smluvené místo ?as a odvád?la dobrou práci až do konce plesu. Dokázala také p?edejít potížím s více opilými návšt?vníky plesu a zabránila jakémukoliv poškození kulturního za?ízení ve kterém se ples uskute??oval. Z naší strany byla veliká spokojenost a ur?it? by jsme se rozhodli pro další spolupráci i p?i jiných akcích.

11.2.2013 – Maturitní ples SPŠ Pelh?imov Ji?í Rada

K zajišt?ní bezpe?nosti na našem maturitním plesu jsme zám?rn? zvolili firmu 2safe4u a ta nás v žádném p?ípad? nezklamala. Celá akce prob?hla bez jakéhokoliv problému a kladné ohlasy jsme také slyšeli na serióznost lidí z ochranky, kte?í byli spole?ensky oble?eni a nepoutali tak zvláštní pozornost. Ur?it? doporu?uji i dalším maturitním t?ídám.

13.1.2012 - Maturitní ples OKTÁVA Gymnázium Pelh?imov Pavla Mi?átská

Po zp?tném hodnocení práce bezpe?nostní agentury 2 SAFE 4 U, s. r. o., která pro nás zajiš?ovala klidný pr?b?h plesu, musím ?íci, že vše prob?hlo zcela v po?ádku. Oce?ujeme profesionální p?ístup a vst?ícnost všech pracovník? a v neposlední ?ad? velmi kvalitní komunikaci p?i domlouvání akce i v celém jejím pr?b?hu.

3.2.2012 - Maturitní ples 4.A Gymnázium Pelh?imov Tereza Mirská

Po?adatelskou službu na našem plese zajiš?ovala bezpe?nostní agentura 2 SAFE 4 U s.r.o. Vše prob?hlo v po?ádku a bez problém?. Byli jsme mile p?ekvapeni vst?ícností a ochotou pracovník? agentury a samoz?ejm? profesionálním p?ístupem. Takže tuto agenturu sm?le doporu?ujeme.

17.2.2012 – Maturitní ples SOU a SPŠ Pelh?imov Luboš Bláha

Bezpe?nostní agentura 2 SAFE 4 U s.r.o. ??pro nás zajiš?ovala po?adatelskou službu na našem maturitním plese. Byli jsme velice spokojeni s aktivním a pro.fesionálním p?ístupem, p?edevším pak jednatel? spole?nosti panem Tomášem Karlem a Janem Semrádem. M?žeme proto sm?le doporu?it tudto agenturu.

25.2.2012 – Maturitní ples SOU Pelh?imov Hana Vlková

Organizace 2SAFE4U s.r.o nám d?lala po?adatelskou službu na maturitním plese, zajistili nám klid a po?ádek po celou dobu akce. Byli jsme velmi spokojeni s jejím profesionálním p?ístupem a p?íjemným jednáním s p?edstaviteli. Tuto agenturu m?žeme doporu?it.

Naše spole?nost se mimo jiné podílí na zajišt?ní t?chto akcí:

AC SPARTA Praha - VIP - HET liga 2017
AC SPARTA Praha - VIP - Synot liga 2015,2016

M?stské slavnosti Lede? 2017
?ESKÁ SPO?ITELNA - KOLO PRO ŽIVOT 2017
COLOURS OF ?MSS 2017
Festival krátkého filmu - KRA?ASY 2017
TomᚠKlus Tour 2017
- KD MÁJ
POKOUTNÍ FESTIVAL 2017
POUTNÍK FEST 2016, 2017
FESTIVAL PACOVSKÝ POLEDNÍK 2016, 2017
M?stské slavnosti lede? 2016
Kolo pro život 2016 - ?eská spo?itelna
JOB DAYS 2016 - Praha
?MSS - EVENTARENA (park Ladronka)
KZ Domovina - Praha 7 Holešovice

Colours of ?MSS 2015 (Michal Hr?za, Stand up comedy, DJ Party)
Hostel Homer - Praha 1
MUSIC KLUB Kulturní sportovna - Radlická
Event Arena 2015 - Grébovy sady Praha 2015
Praha má talent 2015 - Radiopalác - Vinohrady
JOB DAYS 2015 - Praha
JOB DAYS 2015 - Brno
M?stské slavnosti m?sta Sv?tlá nad Sázavou 2015
Pokoutní festival 2015
FOOTFEST 2015 (Žele? u Tábora)
POUTNÍK FEST 2015
02 ARENA - Mistrovství Evropy v Atletice
O2 ARENA - FED Cup 2014
POUTNÍK FEST 2014
Dominic Miller, Dan Bárta -  koncert 2014
M?stské slavnosti Lede? nad Sázavou 2014 (Vypsaná fixa, psychohlína,....)
EVENT ARENA 2014 (St?elecký ostrov)
Praha má talent 2014 - Radiopalác - Vinohrady
Pokoutní festival 2014
PRAGUE PRIDE 2013 – DUPLEX mezinárodní festival Praha
AC SPARTA PRAHA - zajišt?ní V.I.P. tribuny  - Pohár mistr?
POUTNÍK FEST 2013 (Arakain, Škwor, Krucipysk, Harlej, … )
FOODFEST 2013 (NO NAME, Buty, Inekafe, UDG, Zakázaný ovoce, … )
POKOUTNÍ FESTIVAL 2013 (Cocotte minute, Žádnej stres, Mr. Loco, … )
AC SPARTA PRAHA - zajišt?ní V.I.P. tribuny  - Gambrinus Liga 2014
AC SPARTA PRAHA - zajišt?ní V.I.P. tribuny - Liga mistr? 2014
TERMAX - Music club Praha
POLEDNÍK FEST 2012,2013,2014
koncert Jaromír Nohavica, Robert K?es?an
Fotbalový stadion Strahov - zápasy AC SPARTA PRAHA sezóna 2014
?eská spo?itelna - Kolo pro život 2014
?eská spo?itelna - akce Kolo pro život 2013
KD Domovina - Praha 7 Holešovice - kulturní akce
SBERBANK-Top manžer roku 2013
Monkey Business - koncert areál pražského výstavišt?
Mezinárodní veletrh zdraví a medicíny 2013 - NH Hotel Praha
Dny venkova Pardubického kraje
Dožínky - Jihlava 2013
Felix Slová?ek - benefi?ní koncert
Pierre Franckh - Jak si správn? p?át - konferece Radiopalác
D?tský den Microsoft ve Skochovicích u Vraného - areál "Lavka"
Oslavy 20 let ?MSS – Sovovy mlýny Praha KampaPRAGUE PRIDE 2012
POUTNÍK FEST 2012 (Tublatanka, ŠKWOR, CITRON, WALDA GANG, …)
festival PACOVSKÝ POLEDNÍK 2012 (Aneta Langerová, Lenka Dusilová, Blue Effect, P.Šporcl,…)
FOOTFEST 2012 (TomᚠKlus, Stozví?at, Škwor,Nebe, …)
Pokoutní festival 2012 (Vltava, Našrot, Psychohlína, …)
The voices of Iron Maiden (koncert – Vyso?ina)
Dny evropského d?dictví Jihlava
Den zem?d?lc?, potraviná?? a venkova Pardubického kraje (Miloš Zeman, Jan Veleba)
Koncert Verner Collegia (Kostel sv. povýšení – ?ernovice u Tábora)
Výstava „N?co Židovského“
Vzpomínky a vzpomínání (10. výro?í židovského památníku – Jižní ?echy)
Maturitní ples SPŠ - Vinohrady 2014 - Radiopalác
Maturitní ples OKTÁVA – GYMNÁZIUM Pelh?imov 2012
Maturitní ples 4.A – GYMNÁZIUM Pelh?imov 2012
Maturitní ples SPŠ a SOU Pelh?imov – Operátor d?evovýroby 2012
Studentský ples Pelh?imov 2012
Maturitní ples GYMNÁZIUM Jind?ich?v Hradec 2012
Ples absolvent? 2012
Maturitní ples Gymnázium OKTÁVA 2013
Maturitní ples Obchodní akademie Pelh?imov 2013
Maturitní ples Gymnázium Pelh?imov 4.A 2013
Maturitní ples SPŠ Pelh?imov 2013
Maturitní ples SPŠSOU Pelh?imov 2013
Maturitní ples Obchodní akademie - Praha 2 - Vinohrady 2013
 
a mnohé další ...