Co je naším cílem?  Kvalita, ne kvantita...

Cílem bezpe?nostní agentury 2SAFE4U s.r.o. je poskytnout našim klient?m maximáln? kvalitní služby spojené s vn?jším zajišt?ním bezpe?nosti. Naše spole?nost se díky úsp?ch?m v oblasti odhalování kriminality v retailových obchodech za?ala specializovat práv? na tuto oblast. V kvalitním zajišt?ní bezpe?nosti a úsp?šné eliminaci krádeží v obchodech je na ?eském trhu stále velký prostor, který se snažíme vyplnit. Naprostou samoz?ejmostí je profesionalita, kompletní servis, slušné jednání, diskrétnost a flexibilita našich služeb. Naše spole?nost dodává efektivní, zodpov?dný a p?átelský personál promotér?m a organizátor?m kulturních akcí všeho druhu.